Carl Zeiss Predstavnistvo Beograd

Ugovor o softverskoj licenci s krajnjim korisnikom ZEISS uređaja

1. Definicije i primena
1.1. Vi (u daljem tekstu „sticalac licence”) ste kupili određeni uređaj („ZEISS uređaj”) od kompanije Carl Zeiss AG („ZEISS”) ili od nekog njenog povezanog društva ili ovlašćenih distributera, ili od druge treće strane. Na ovom ZEISS uređaju je instaliran softver koji je u vlasništvu ili je licenciran od strane kompanije ZEISS („softver za ZEISS uređaj”).

1.2. Svaka upotreba softvera za ZEISS uređaje podleže ovom Ugovoru o softverskoj licenci s krajnjim korisnikom ZEISS uređaja („EULA”).

1.3. Ovaj EULA ugovor se ne primenjuje na softver trećih strana, uključujući i softver koji je poznat kao besplatni softver i softver otvorenog koda (FOSS). Na takav softver treće strane primenjuju se uslovi licence odgovarajuće treće strane. ZEISS i sticalac licence su saglasni da su sve garancije i odgovornost kompanije ZEISS za takav softver treće strane izričito isključene, osim ako se sticalac licence i ZEISS ne dogovore drugačije.

2. Opseg ovog EULA ugovora; zaseban ugovor za ZEISS uređaje
2.1. U ovom EULA ugovoru navode se ograničena prava koja ZEISS dodeljuje sticaocu licence u vezi sa softverom za ZEISS uređaje.

2.2. Ukoliko sticalac licence kupi ZEISS uređaj direktno od kompanije ZEISS, bilo uz naknadu ili besplatno, primenjuje se sledeće:
Kupovina predmetnog ZEISS uređaja i instaliranog softvera za ZEISS uređaj, kao i sva srodna prava i obaveze kompanije ZEISS s jedne strane i kupca (odnosno sticaoca licence) s druge strane, uključujući, bez ograničenja, sva pitanja u vezi s isporukom, performansama, kvalitetom, kvantitetom i cenama, biće u potpunosti regulisani uslovima odgovarajućeg kupoprodajnog ugovora između kompanije ZEISS i kupca.

2.3. Ukoliko sticalac licence ne kupi ZEISS uređaj od kompanije ZEISS, već od povezanog društva ili drugog trećeg lica, primenjuje se sledeće:

Kupovina ZEISS uređaja i/ili softvera za ZEISS uređaj od strane sticaoca licence i sva srodna prava i obaveze kompanije ZEISS s jedne strane i kupca (odnosno sticaoca licence) s druge strane, uključujući, bez ograničenja, sva pitanja u vezi s isporukom, performansama, kvalitetom, kvantitetom i cenama, biće u potpunosti regulisani posebnim kupoprodajnim ugovorom zaključenim između sticaoca licence i odgovarajućeg trećeg lica. Sticalac licence nema pravo na potraživanja od kompanije ZEISS u vezi s obezbeđivanjem ZEISS uređaja i/ili softvera za ZEISS uređaj, uključujući, bez ograničenja, ugovorna potraživanja usled nedostatka, kvara ili neispravnosti. Sva takva potraživanja sticaoca licence, ako ih bude, sticalac licence upućuje trećoj strani od koje je sticalac licence kupio predmetni ZEISS uređaj. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, ZEISS sticaocu licence daje pravo korišćenja koje se odnosi na softver za ZEISS uređaje u skladu s odredbama ovog EULA ugovora.

3. Vlasništvo nad intelektualnom svojinom
3.1. U skladu s ograničenim pravima koja se izričito dodeljuju ovim EULA ugovorom, ZEISS zadržava sva prava i pravnu korist u vezi sa softverom za ZEISS uređaje, uključujući sva srodna prava intelektualne svojine (kao što je definisano u nastavku). Sticaocu licence se ne dodeljuju nikakva prava na osnovu ovog Ugovora osim onih koja se izričito navode u njemu.

3.2. Za potrebe ovog EULA ugovora, termin „prava intelektualne svojine” podrazumeva svako pravo intelektualne svojine ili drugo (vlasničko) pravo širom sveta, na svim medijima koji sada postoje ili će postojati u budućnosti, za sve verzije i elemente, na svim jezicima, i za sve vreme trajanja takvih prava, koja proizilaze iz zakona ili običajnog prava, ugovora ili nastaju na drugi način, i bez obzira na to da li su registrovana i da li se mogu registrovati, uključujući (a) prava na sve pronalaske, otkrića, korisne modele, patente, ponovna izdanja i preispitivanja patenata ili prijavu patenata (gde god da su podnete i gde god da su izdate, uključujući nastavke, delimične nastavke, zamene i delove takvih prijava i sva prava prvenstva koja proističu iz takvih prijava) koja sada postoje ili će biti naknadno podneta, izdata ili stečena u budućnosti; (b) prava koja se odnose na autorska dela, uključujući prava na bazu podataka, autorska prava, moralna prava, prijave autorskih prava i registracije autorskih prava; (c) prava na kompjuterski softver i programe, izvorne kodove i poslovne metode; (d) prava na materijale; (e) prava koja se odnose na zaštitne znakove, uslužne marke, trgovačka imena, nazive internet domena, nazive preduzeća, logotipe, prepoznatljivi izgled proizvoda i prijave za registraciju, kao i njihove registracije; (f) prava u vezi sa zaštitom poslovne tajne, znanja i/ili drugih poverljivih informacija; (g) prava na dizajn, registrovana ili neregistrovana; i (h) prava koja odgovaraju onima u ovoj definiciji i sva druga vlasnička prava koja se odnose na nematerijalnu imovinu.

4. Dodela i ograničenja prava
4.1. U zavisnosti od toga da li se sticalac licence pridržava uslova ovog EULA ugovora, ZEISS daje sticaocu licence neekskluzivno, neprenosivo pravo koje se ne može podlicencirati na upotrebu softvera za ZEISS uređaje instaliranog na kupljeni ZEISS uređaj u meri u kojoj je to neophodno za pravilnu upotrebu takvog ZEISS uređaja u skladu s bilo kojim primenljivim opisom proizvoda. Sticalac licence može da koristi softver za ZEISS uređaje samo onako kako ga je ZEISS instalirao u ZEISS uređaj.

4.2. Bilo kakva druga upotreba, uključujući kopiranje, distribuciju, prodaju, zakup, iznajmljivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti softvera za ZEISS uređaje je strogo zabranjena. Sticalac licence posebno ne sme da koristi softver za ZEISS uređaje (i) na ili u kombinaciji s bilo kojim hardverom osim predmetnog ZEISS uređaja, (ii) u kombinaciji s bilo kojim drugim softverom, ili (iii) kao samostalni softver.

4.3. Sticalac licence neće modifikovati, prevoditi, dekompajlirati ili rastavljati softver za ZEISS uređaje i/ili prateću dokumentaciju i informacije bez prethodnog pisanog pristanka kompanije ZEISS, osim ako i u onoj meri u kojoj se to dozvoljava obavezujućim važećim zakonom. Ako sticalac licence namerava da dekompajlira softver za ZEISS uređaje kako bi dobio informacije koje su neophodne za uspostavljanje interoperabilnosti nezavisno kreiranog računarskog programa s drugim programima, sticalac licence je dužan da pisanim putem obavesti ZEISS o svojoj nameri i ZEISS će, po sopstvenom nahođenju, pružiti potrebne informacije u razumnom roku.

4.4. Sticalac licence ne sme da menja niti uklanja obaveštenja o autorskim pravima i/ili autorstvu koja se navode na softveru za ZEISS uređaje.

4.5. ZEISS ostaje vlasnik svih prava na softver za ZEISS uređaje, čak i ako sticalac licence modifikuje softver za ZEISS uređaje i/ili ga kombinuje sa programima sticaoca licence ili programima trećih strana, suprotno odredbama ovog EULA ugovora. Ako se zbog obavezujućeg važećeg zakona sticalac licence ili bilo koje treće lice koje angažuje sticalac licence smatra vlasnicima prava na izmene ili veze, sticalac licence daje kompaniji ZEISS prava korišćenja u najvećoj mogućoj meri, uključujući, bez ograničenja, ekskluzivno, trajno, globalno, prenosivo pravo koje se može podlicencirati bez ikakvih ograničenja za korišćenje, puštanje na tržište, kopiranje, širenje i puštanje u javnost ovih modifikacija/veza, i (ako je primenjivo) sticalac licence će obezbediti da relevantna treća strana dodeli i kompaniji ZEISS ova prava.

5. Odricanje od garancije
5.1. Osim ako je drugačije dogovoreno između kompanije ZEISS i sticaoca licence, softver za ZEISS uređaje se pruža „u zatečenom stanju” i ZEISS ne daje nikakve garancije, izričite niti implicirane, u vezi sa softverom za ZEISS uređaje, uključujući, bez ograničenja, garancije o mogućnosti prodaje ili podobnosti za određenu svrhu. ZEISS ne garantuje da će softver za ZEISS uređaje ispuniti zahteve sticaoca licence niti da će softver za ZEISS uređaje biti bez grešaka. ZEISS ne daje garanciju po pitanju nekršenja prava.

5.2. Osim ako je drugačije dogovoreno između kompanije ZEISS i sticaoca licence, u ovom EULA ugovoru navode se sve obaveze kompanije ZEISS u vezi sa softverom za ZEISS uređaje.

6. Ograničenje odgovornosti
6.1. ZEISS odgovara za štetu (i) u meri u kojoj odgovornost kompanije ZEISS ne može biti ograničena niti isključena u skladu sa važećim zakonom, a posebno važećim zakonom o odgovornosti za proizvode; (ii) koja je uzrokovana namerom ili grubim nemarom kompanije ZEISS, njenih zakonskih predstavnika, zaposlenih, posrednika ili podizvođača; i (iii) po život, telo ili zdravlje izazvanu namerom ili nemarom kompanije ZEISS, njenih pravnih predstavnika, zaposlenih, posrednika ili podizvođača.

6.2. Osim ako je drugačije predviđeno u odeljku 6.1: (a) ZEISS ni u kom slučaju ne odgovara za gubitak dobiti, gubitak podataka, indirektnu, posebnu, slučajnu, posledičnu ili drugu štetu koja proizilazi iz ili je u vezi s ovim EULA ugovorom ili se odnosi na korišćenje softvera za ZEISS uređaje, bilo da se takav odštetni zahtev zasniva na kršenju garancije, kršenju ugovora, deliktu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji i bez obzira na uzrok takvog gubitka ili štete, i (b) ukupna odgovornost kompanije ZEISS za bilo koji odštetni zahtev koji proizilazi iz ili je u vezi s ovim EULA ugovorom ograničena je na ukupni iznos od 1.000 evra.

7. Zaštita podataka
Za informacije o obradi podataka o ličnosti od strane kompanije ZEISS u vezi sa pružanjem softvera za ZEISS uređaje, ukoliko postoji, pogledajte politiku privatnosti kompanije ZEISS.

8. Merodavno pravo; kontrola izvoza
8.1. Sticalac licence je odgovoran da obezbedi da softver za ZEISS uređaje koristi na način koji je u skladu sa svim zakonskim i regulatornim zahtevima koji se primenjuju na sticaoca licence.

8.2. Sticalac licence je obavešten da izvoz ili ponovni uvoz softvera za ZEISS uređaje, informacija i dokumentacije podleže relevantnim odredbama o izvozu i uvozu Savezne Republike Nemačke, Evropske unije i/ili Sjedinjenih Američkih Država.

9. Završne odredbe
9.1. Ovaj EULA ugovor i svi sporovi koji proizađu iz njega ili u vezi sa njim biće regulisani isključivo zakonima Savezne Republike Nemačke, s izuzetkom pravila o sukobu zakona. Ne primenjuje se Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. aprila 1980. godine, kao ni svi povezani sporazumi.

9.2. Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi sa ovim EULA ugovorom vodiće se isključivo pred sudovima u gradu Jena.

9.3. Ako odredbe ovog EULA ugovora budu ili postanu nevažeće, ništavne i/ili nesprovodljive u celini ili delimično, pravosnažnost preostalih odredbi ovog EULA ugovora ostaje nepromenjena.

Poslednja izmena: septembar 2019. godine